Молитвы о помощи Божией в исправлении жизни

  • Молит­ва из тво­ре­ний св. Ефре­ма Сирина
  • Про­ше­ние о помо­щи Божи­ей в исправ­ле­нии жиз­ни и утвер­жде­нии в доб­ро­де­те­ли св. Иоан­на Кронштадтского
  • Пса­лом 30
  • Пса­лом 37

 

Аудио:

03:22

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, пото­му́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и зем­ли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делал­ся лже­цом, не испол­нив­шим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал само­охот­но. Са́м на себя́ про­из­но­шу пригово́р и при­зна­юсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.
Умоляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Тво­е­го́ и не отсту­пи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помо­ги́ мне́, укло­нив­ше­му­ся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, пото­му́ что́ осра­мил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непо­треб­ной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мыта­ря́, ка́к разбо́йника: о́н на зем­ле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.
Ми́лостиво при­и­ми́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ поми­ло­ва­ла меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обра­ти́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.
Ско́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва воз­вра­ща­юсь на ху́дшее! Ве́сь при­хо­жу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва пре­по­беж­да­ет меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к пере­чис­лю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жал­кий, но обраща́л и обра­щаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тыся­ча­ми даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бед­ный, воз­даю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.
Но Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не доз­во­ляй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поем­ли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брач­но­го одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, непод­куп­ным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обна­жен­ною, ка́к жал­кое позо́рище безсла́вия.
Ты́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м зна­ешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обра­ти́ меня́ от пре­бы­ва­ю­ще­го во мне́ гре­ха́ и спа­си́ от поги́бели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св.

Иоанна Кронштадтского

Аудио:

02:25

Ско́лько ра́з, о Влады́ко Го́споди Иису́се, обнов­лял Ты́ легкомы́сленно рас­тле­ва­е­мое греха́ми мои́ми есте­ство́ мое́! Не́т тому́ чис­ла́ и ме́ры! Ско́лько ра́з Ты́ изы­мал меня́ из пещи́, горя́щей у меня́ внут­ри́, из пещи́ страсте́й многоразли́чных, из про́пасти уны́ния и отча́яния! Ско́лько ра́з одни́м и́менем Твои́м, с ве́рою мно́ю призыва́емым, обнов­лял Ты́ мое́ растле́ние серде́чное! Ско́лько ра́з соверши́л это чрез живо­тво­ря­щие Та́йны. О, Влады́ко! Мило­стям Твои́м ко мне́ гре́шному, пои́стине, не́т чис­ла́ и ме́ры. Что́ же я́ при­не­су́ Тебе́, или́ что́ возда́м Тебе́ за безме́рные Твои́ ко мне́ благодея́ния, Иису́се, Живо­те́ мо́й и ле́гкость моя́! Да бу́ду я́ осмот­ри­те­лен в путя́х мои́х по благода́ти Твое́й, и́бо Тебе́ прия́тны все́ осмот­ри­тель­ные в пути́, ка́к Ты́ Ду́хом Свои́м уста́ми отца́ на́шего, Дави́да, ре́кл еси́; поста­ра­юсь бы́ть ве́рным Тебе́, смире́нным, кро́тким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло́бивым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, ми́лостивым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послу́шным. 1
Го́споди, Си́ла всемогу́щая! Утвер­ди́ немощну́ю ду́шу мою́ во вся́кой доброде́тели! На недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х утвер­ди́ сла́бое для вся́каго добра́ се́рдце мое́! Го́споди! И я́ еже­днев­но опыт­но позна́ю, что́ без Тебя́ я́ ничто́; что́ без Тебя́ не могу́ твори́ти никако́го добра́; без Тебя́ одно́ зло́ во мне́ в ра́зных его́ ви́дах; без Тебя́ я́ сы́н поги́бельный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Благосты́ня! Испо́лни бла́гостию Твое́й се́рдце мое́! Па́че же все­го́ молю́: да́руй мне́ любить Тебя́ все́м се́рдцем мои́м и бли́жняго мое­го́, я́ко себе́. Да не бу́ду я́ зло­бен, го́рд, пре­з­ор­лив, непо­ко­ен, но да бу́ду незло́бив, смире́н, почти­те­лен с неж­но­стию и послу́шен.2

Псалом 30

Аудио:

2:38

 

На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. При­к­ло­ни́ ко мне́ у́хо Твое́, уско­ри́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ в Бо́га защи́тителя и в до́м прибе́жища, е́же спа­сти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­е­го́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. В ру́це Твои́ пред­ло­жу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суе­ты́ вот­ще́: а́з же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, Спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорб­лю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко изче­зе́ в боле́зни живо́т мо́й, и ле́та моя́ в воздыха́ниих: изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: ви́дящии мя́ во́н бежа́ша от мене́. Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца: бы́х я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние {укоре́ние} мно́гих живу́щих о́крест: вне­гда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. Про­све­ти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­е­го́: спа­си́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во а́д. Не́мы да бу́дут уст­ны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́, пред сы́ны челове́ческими: скры́еши и́х в та́йне лица́ Тво­е­го́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко уди­ви́ ми́лость свою́ во гра́де огражде́ния. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, вне­гда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии его́: я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Пере­вод: На Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю, да не посты­жусь вовек; по прав­де Тво­ей избавь меня; при­к­ло­ни ко мне ухо Твое, поспе­ши изба­вить меня. Будь мне камен­ною твер­ды­нею, домом при­бе­жи­ща, что­бы спа­сти меня, ибо Ты камен­ная гора моя и огра­да моя; ради име­ни Тво­е­го води меня и управ­ляй мною. Выве­ди меня из сети, кото­рую тай­но поста­ви­ли мне, ибо Ты кре­пость моя. В Твою руку пре­даю дух мой; Ты избав­лял меня, Гос­по­ди, Боже исти­ны. Нена­ви­жу почи­та­те­лей сует­ных идо­лов, но на Гос­по­да упо­ваю. Буду радо­вать­ся и весе­лить­ся о мило­сти Тво­ей, пото­му что Ты при­з­рел на бед­ствие мое, узнал горесть души моей и не пре­дал меня в руки вра­га; поста­вил ноги мои на про­стран­ном месте. Поми­луй меня, Гос­по­ди, ибо тес­но мне; иссох­ло от горе­сти око мое, душа моя и утро­ба моя. Исто­щи­лась в печа­ли жизнь моя и лета мои в сте­на­ни­ях; изне­мог­ла от гре­хов моих сила моя, и кости мои иссох­ли. От всех вра­гов моих я сде­лал­ся поно­ше­ни­ем даже у сосе­дей моих и стра­ши­ли­щем для зна­ко­мых моих; видя­щие меня на ули­це бегут от меня. Я забыт в серд­цах, как мерт­вый; я – как сосуд раз­би­тый, ибо слы­шу зло­ре­чие мно­гих; отвсю­ду ужас, когда они сго­ва­ри­ва­ют­ся про­тив меня, умыш­ля­ют исторг­нуть душу мою. А я на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю; я гово­рю: Ты – мой Бог. В Тво­ей руке дни мои; избавь меня от руки вра­гов моих и от гони­те­лей моих. Яви свет­лое лице Твое рабу Тво­е­му; спа­си меня мило­стью Тво­ею. Гос­по­ди! да не посты­жусь, что я к Тебе взы­ваю; нече­сти­вые же да посра­мят­ся, да умолк­нут в аде. Да оне­ме­ют уста лжи­вые, кото­рые про­тив пра­вед­ни­ка гово­рят злое с гор­до­стью и пре­зре­ньем. Как мно­го у Тебя благ, кото­рые Ты хра­нишь для боя­щих­ся Тебя и кото­рые при­го­то­вил упо­ва­ю­щим на Тебя пред сына­ми чело­ве­че­ски­ми! Ты укры­ва­ешь их под покро­вом лица Тво­е­го от мяте­жей люд­ских, скры­ва­ешь их под сенью от пре­ре­ка­ния язы­ков. Бла­го­сло­вен Гос­подь, что явил мне див­ную милость Свою в укреп­лен­ном горо­де! В смя­те­нии моем я думал: «отвер­жен я от очей Тво­их»; но Ты услы­шал голос молит­вы моей, когда я воз­звал к Тебе. Люби­те Гос­по­да, все пра­вед­ные Его; Гос­подь хра­нит вер­ных и посту­па­ю­щим над­мен­но воз­да­ет с избыт­ком. Мужай­тесь, и да укреп­ля­ет­ся серд­це ваше, все наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да!3

Псалом 37

Аудио:

1:53

 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отсту­пи́ от мене́: вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Гос­по­ди! не в яро­сти Тво­ей обли­чай меня и не во гне­ве Тво­ем нака­зы­вай меня, ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в меня, и рука Твоя тяго­те­ет на мне. Нет цело­го места в пло­ти моей от гне­ва Тво­е­го; нет мира в костях моих от гре­хов моих, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли голо­ву мою, как тяже­лое бре­мя отя­го­те­ли на мне, смер­дят, гно­ят­ся раны мои от безу­мия мое­го. Я сог­бен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чрес­ла мои пол­ны вос­па­ле­ни­я­ми, и нет цело­го места в пло­ти моей. Я изне­мог и сокру­шен чрез­мер­но; кри­чу от тер­за­ния серд­ца мое­го. Гос­по­ди! пред Тобою все жела­ния мои, и воз­ды­ха­ние мое не сокры­то от Тебя. Серд­це мое тре­пе­щет; оста­ви­ла меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня. Дру­зья мои и искрен­ние отсту­пи­ли от язвы моей, и ближ­ние мои сто­ят вда­ли. Ищу­щие же души моей ста­вят сети, и жела­ю­щие мне зла гово­рят о поги­бе­ли моей и замыш­ля­ют вся­кий день коз­ни; а я, как глу­хой, не слы­шу, и как немой, кото­рый не откры­ва­ет уст сво­их; и стал я, как чело­век, кото­рый не слы­шит и не име­ет в устах сво­их отве­та, ибо на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю я; Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Боже мой. И я ска­зал: да не вос­тор­же­ству­ют надо мною [вра­ги мои]; когда колеб­лет­ся нога моя, они вели­ча­ют­ся надо мною. Я бли­зок к паде­нию, и скорбь моя все­гда пре­до мною. Без­за­ко­ние мое я сознаю, сокру­ша­юсь о гре­хе моем. А вра­ги мои живут и укреп­ля­ют­ся, и умно­жа­ют­ся нена­ви­дя­щие меня без­вин­но; и воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро враж­ду­ют про­тив меня за то, что я сле­дую доб­ру. Не оставь меня, Гос­по­ди, Боже мой! Не уда­ляй­ся от меня; поспе­ши на помощь мне, Гос­по­ди, Спа­си­тель мой!


1 Пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский. Моя жизнь во Хри­сте. Том 1. 580.

2 Пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский. Моя жизнь во Хри­сте. Том 1. 617.

3 Сино­даль­ный перевод.


См. ЖИЗНЬ, ДОБРОДЕТЕЛЬ

  • Пожертвовать
  • 314 тыс. 2